tel. 0161 700227

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij binnen onze praktijk omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring te lezen.

Privacyverklaring 

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar, gevestigd aan Heksenakker 1, 4823 JZ Breda & Bijster 30, 4817 HX Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- medische gegevens
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om u uit te nodigen voor deelname aan patiënttevredenheidsonderzoek via Qualiview, mits u hier toestemming voor geeft.
Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een
wettelijke verplichting / De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering
van een behandelovereenkomst

- Het afhandelen van declaraties via uw zorgverzekeraar of betalingen van behandelingen middels een particuliere nota.
Grondslag: Toestemming van de betrokken persoon

- Het verwerken van geanonimiseerde gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een
wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van évanie - praktijk voor oefentherapie cesar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens en elektronische patiëntendossiers van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. évanie - praktijk voor oefentherapie cesar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door évanie - praktijk voor oefentherapie cesar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evanie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. évanie - praktijk voor oefentherapie cesar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

évanie - praktijk voor oefentherapie cesar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van évanie – praktijk voor oefentherapie cesar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door évanie – praktijk voor oefentherapie cesar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stephanie Beers via info@evanie.nl.

évanie – praktijk voor oefentherapie cesar is als volgt te bereiken:

E-mail:         info@evanie.nl
Telefoon:      +31620142541

Post- en vestigingsadressen:
Heksenakker 1, 4823 JZ Breda
Bijster 30, 4817 HX Breda

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 53593332